Obchodní podmínky Věrnostního programu

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAM DRUŽSTVA GRANÁT, D.U.V. TURNOV

01. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Granát, d.u.v. Turnov IČO: 00030091, Zapsáno v obchodním rejstříku vedeného krajským soudem v Hradci Králové oddíl Dr XVIII, vložka 390, den zápisu: 14.1.1953, Sz: Do 63-21 (dále jen “družstvo Granát Turnov”) provozuje pro své zákazníky Věrnostní program (dále jen „Program“). Program je určený pro zákazníky, kteří nakupují v pevných prodejnách družstva Granát Turnov.

1.2. Věrnostní program (dále jen „Pravidla“) upravují práva a povinnosti členů Programu a družstva Granát Turnov v souvislosti s realizací Programu.

1.3. Za nákup stanoveného zboží družstva Granát Turnov budou členům Programu přidělovány níže uvedené slevy. V rámci Programu mohou být členům Programu také nabízeny speciální nabídky.

02. REGISTRACE A VÝHODY V ČLENSTVÍ V PROGRAMU

2.1. Do Programu se může registrovat každá fyzická osoba, která je starší 18 let, seznámila se s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami pro Věrnostní program družstva Granát Turnov a provedením úplné registrace do Programu souhlasila s jejich zněním (dále jen „Člen“).

2.2. Členem Programu se může stát každý zákazník, který po jednorázovém nákupu zboží nad 10 000,- Kč v síti pevných prodejen družstva Granát Turnov a následné registraci do Programu získává 5 % slevu na uskutečněný nákup šperků a zároveň Věrnostní kartu na další nákupy šperků se slevou ve výši 5 %.

2.3. Věrnostní slevy pro opakované nákupy šperků:
Držitel registrované Věrnostní karty dále získá slevy na šperky, dle hodnoty nákupů, v síti pevných prodejen družstva Granát, d.u.v. Turnov:
• Sleva 10 % na nákup šperků, pokud hodnota nákupů za posledních 12 měsíců přesáhne 30 000 Kč. Sleva platí na dobu následujících 12 měsíců.
• Sleva 15 % na nákup šperků, pokud hodnota nákupů za posledních 12 měsíců přesáhne 50 000 Kč. Sleva platí na dobu následujících 12 měsíců.
• Sleva 20 % na nákup šperků, pokud hodnota nákupů za posledních 12 měsíců přesáhne 100 000 Kč. Sleva platí na dobu následujících 24 měsíců.

2.4. Další výhody Věrnostního programu družstva Granát Turnov:
Členové Věrnostního programu získávají další výhody v podobě jednorázových akcí, o kterých budou průběžně informováni na e-mailovou adresu, nebo na www.granat.cz.

2.5. Slevy Věrnostního programu družstva Granát Turnov se vztahují pouze na nákup šperků.
Slevy Věrnostního programu družstva Granát Turnov se nevztahují na nákup starožitností, na šperky ve výprodeji, na šperky v akci, na zakázkovou výrobu, nákup dárkových šeků, doplňkového sortimentu, na nákup skla a dárkových předmětů a nelze je sčítat s jinými slevami, pokud nebude uvedeno jinak.

2.6. Za 1. registraci do Programu se považuje řádné, úplné a pravdivé uvedení (vyplnění) požadovaných údajů v registračním formuláři (jméno a příjmení, PSČ, e-mailová adresa, datum podpisu a podpis) a udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů v souvislosti s členstvím v Programu. Zákazníci se mohou registrovat do Programu pouze osobně na pevných prodejnách družstva Granát Turnov.
Při registraci na prodejnách družstva Granát Turnov je zájemce povinen seznámit se se zněním těchto Všeobecných obchodních podmínek pro Věrnostní program družstva Granát Turnov, které mu obsluha předloží. Sdělením požadovaných údajů obsluze na prodejně, zájemce potvrzuje, že se s těmito Pravidly seznámil a že je starší 18 let.

2.7. Po 1. registraci, bude zájemci o členství v Programu odeslána na jeho e-mailovou adresu, kterou vyplnil do registračního formuláře, výzva k dokončení registrace, kterou je zájemce povinen potvrdit. Bez potvrzení zájmu o registraci způsobem stanoveným v elektronické výzvě, a to do 30 dnů od obdržení, nebude konečná registrace zájemce do Programu dokončena, Věrnostní karta nebude při dalším nákupu aktivní a zájemce se nestane Členem Programu.

2.8. Pokud dojde k jakýmkoli změnám v osobních údajích uvedených v registračním formuláři, je Člen povinen tuto změnu oznámit, a to na e-mailovou adresu [email protected].

2.9. Každá fyzická osoba se může do Programu zaregistrovat pouze jednou. V případě, že družstvo Granát Turnov kdykoliv po dokončení registrace zjistí, že registrace byla provedena na základě neplatných, nepravdivých nebo neúplných údajů, je oprávněna registraci takového Člena zrušit a z Programu jej vyloučit, a to bez nároku na jakoukoliv náhradu.

03. VÝPOVĚĎ A ODSTOUPENÍ

Věrnostní karty družstva Granát Turnov jsou vlastnictvím družstva Granát Turnov a družstvo Granát Turnov může kdykoli při jejich zneužití nebo při podezření z jejich zneužití ukončit Program ve vztahu k příslušnému Členovi a to písemným odstoupením odeslaným na e-mail udaný při registraci a to s okamžitým účinkem.
Účast na Programu může být kdykoliv písemně ukončena Členem Věrnostního programu družstva Granát Turnov jeho písemným odstoupením doručeným do sídla družstva Granát Turnov nebo na e-mailovou adresu [email protected] a to i bez uvedení důvodu s účinky odstoupení ke dni doručení odstoupení (ex nunc).
Družstvo Granát Turnov může účast Členovi v Programu vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní dobou 1 měsíc, a to bez uvedení důvodu, odeslanou na naposledy uvedenou e-mailovou adresu Člena. V případě nefunkčnosti e-mailové adresy může být Věrnostní karta deaktivována. Deaktivací Věrnostní karty je ukončeno členství v Programu.

04. ZMĚNY A DOPLNĚNÍ

Družstvo Granát Turnov je oprávněno jednostranně měnit a doplňovat tyto Všeobecné obchodní podmínky Věrnostního programu družstva Granát Turnov. Aktuálně platné a účinné Všeobecné obchodní podmínky Věrnostního programu družstva Granát Turnov jsou vždy zveřejněny na www.granat.cz. Pokud Člen nesouhlasí s takovými změnami a dodatky k Všeobecným obchodním podmínkám pro Věrnostní program družstva Granát Turnov může od smluvního vztahu odstoupit (v souladu s článkem 03).

05. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Zpracovávané údaje a účel zpracování
Podmínkou účasti v Programu je poskytnutí osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, PSČ a e-mailová adresa (dále jen „Údaje“). Dosažená výše sumy nákupů se používá pro určení nároku na slevu resp. výše slevy a její zpracování je nezbytné pro účast v Programu. Vaše údaje a údaje o výšce sumy nákupů zpracovává pouze družstvo Granát Turnov, tzn. vaše údaje nejsou poskytovány žádným dalším třetím osobám.
Poskytnutí a zpracování údajů je nezbytné pro splnění práv a povinností z Programu, zejména pro poskytování slev a dalších výhod. Vaše údaje a údaje o dosažené výši sumy nákupů jsou zpracovávány:
• pro účely Vaší účasti v Programu, zejména pro poskytování slev a dalších výhod, a
• na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“).

5.2. Práva
Zákazník poskytnutím kontaktních údajů souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a obchodně-provozních informací na zákazníkem poskytnuté adresy, včetně elektronických.
Souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami Věrnostního programu družstva Granát Turnov zákazník uděluje družstvu Granát Turnov rovněž souhlas se zpracováním a použitím případně sdělených osobních údajů družstvu Granát Turnov za účelem poskytování informací o družstvu Granát Turnov, jeho produktech a reklamních aktivitách. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Shromažďování a zpracování osobních údajů bude prováděno za podmínek uvedených v zákoně č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů. V případě, že by zákazník zjistil, že zpracování poskytnutých osobních údajů je v rozporu s ochrannou soukromého a osobního života (např. že zpracovávané údaje jsou nepřesné) nebo v rozporu se zákonem, můžete požádat družstva Granát Turnov o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. Nebude-li žádosti zákazníka vyhověno, má právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. V případě, že nebudete souhlasit s dalším využíváním poskytnutých osobních údajů, můžete kdykoliv požádat o výmaz poskytnutých dat z databáze zasláním e-mailu na adresu [email protected] nebo na adresu družstva Granát Turnov.

5.3. Doba uložení a vymazání
Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu potřebnou k dosažení účelu zpracování, nebo pokud to předpokládají zákony nebo předpisy platné družstvo Granát Turnov, resp. prodejny družstva Granát Turnov, např. obchodní a daňové archivační povinnosti nebo pokud je to povoleno např. pro účely zajištění důkazního materiálu. Po zániku účelu zpracování (např. při ukončení vaší účasti v Programu) nebo po uplynutí zákonem předepsané lhůty se vaše osobní údaje standardně smažou v souladu s právními předpisy nebo se omezí jejich zpracování nebo se omezí zpracování v rámci zákonných obchodních a daňových archivačních povinností.
Zpracování osobních údajů pro splnění zákonné povinnosti družstva Granát Turnov, např. splnění zákonných archivačních lhůt vyplývá z čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a zajištění důkazního materiálu vyplývá z čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

5.4. Doplňující informace
Další informace o ochraně osobních údajů naleznete na této stránce >>>.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro Věrnostní program družstva Granát Turnov.
Družstvo Granát Turnov se řídí českým právem. V případě sporů vzniklých v souvislosti s Programem jsou na jejich řešení příslušné a mají pravomoc české soudy. Jiná pravomoc a příslušnost soudů dána příslušnými právními předpisy ve prospěch spotřebitelů tímto ustanovením není dotčena.

06. ÚČINNOST

Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro Věrnostní program družstva Granát Turnov jsou účinné od 1.7. 2023.
Družstvo Granát je oprávněno celý Program, a tím i všechny výhody Člena programu, potažmo Věrnostních karet družstva Granát Turnov ukončit, a to oznámením učiněným na svých webových stránkách www.granat.cz.

Ing. Pavel Tvrzník
předseda představenstva

Jiří Boudný
místopředseda představenstva

Kontaktujte nás