Výkup zlata, českých granátů a vltavínů

VÝKUP ZLATA A STŘÍBRA

Vykupujeme za výhodné ceny zlomkové zlato – zlaté zuby (dentální zlato), rozbité zlaté šperky, zlaté mince (i poškozené); dále vykupujeme stříbro – poškozené šperky, mince, technické stříbro.


Výkup je prováděn na níže uvedených prodejnách:

 

Aktuální výkupní ceny:

Ryzost kovu / hmotnost 1 – 5 g 5 – 10 g 10 – 50 g nad 50 g
Au ryzí (24 karátů) 1433,- Kč/g 1508,- Kč/g 1587,- Kč/g 1670,- Kč/g
Au 750/1000 (18 karátů) 1074,- Kč/g 1131,- Kč/g 1190,- Kč/g 1253,- Kč/g
Au 585/1000 (14 karátů) 838,- Kč/g 882,- Kč/g 928,- Kč/g 977,- Kč/g
Au 375/1000 (9 karátů) pod limit 565,- Kč/g 595,- Kč/g 626,- Kč/g
Ag ryzí pod limit pod limit 19,- Kč/g 20,- Kč/g
Ag  925/1000 pod limit pod limit 18,- Kč/g 19,- Kč/g

 

Ceny jsou finální, bez jakýchkoliv srážek a poplatků!
Platnost výkupních cen – od 22. dubna 2024.

Vážený zákazníku,
výkup drahých kovů od fyzických i právnických subjektů se řídí ustanovením Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v jeho pozdějších znění, hlavně pak § 31; s odvoláním na zákon č. 253/2008 Sb.

§ 31 Povinnosti podnikatele / Živnostenský zákon

(4) Podnikatel je povinen, jde-li o nákup použitého zboží nebo zboží bez dokladu nabytí, kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty, přijímání tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování jeho nákupu či přijetí do zástavy, před uzavřením smluvního vztahu identifikovat jeho účastníky podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a předmět smluvního vztahu, vést evidenci o těchto skutečnostech, a to včetně data uzavření tohoto smluvního vztahu. Tato evidence musí být přístupná v provozovně, v níž dochází k identifikaci a kde se toto zboží nachází.

§ 5 Identifikační údaje / 253/2008 O některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Pro účely tohoto zákona se identifikačními údaji rozumía) u fyzické osoby všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo,b) u právnické osoby obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, sídlo, identifikační číslo nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí; u osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem, údaje podle písmene a).

S osobními údaji je nakládáno v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i jiných zákonů, v platném znění a nejsou v žádném případě využívány k jiným účelům, než dle 284/2004 Sb.

 

Podmínky pro výkup zlata (Au), stříbra (Ag) a jejich slitin od fyzických osob:

1. Tyto podmínky jsou závazné pro výkup předmětů z drahých kovů (dále jen DK) na  prodejnách fy Granát, d.u.v., Turnov.

2. Vykoupit předměty z DK lze pouze od osob starších 18 let po ověření totožnosti podle dokladu (OP nebo cestovní pas). Pouhé sdělení údajů je nepřípustné.

3. Vykupované předměty z DK  a jejich zlomky by měly  být důkladně očištěny, měly by být vyjmuty kameny a odstraněny všechny ostatní materiály (barvy, smalty, cín, ocelová perka, výplně dutých předmětů, u dentálních kovů zubovina a tmely).

4. Množství Au, nabízené pro výkup, musí být minimálně 1 g v ryzosti 14 kar. Množství Ag, nabízené pro výkup, musí být minimálně 10 g v ryzosti 925/000.

5. Vykoupit a ihned proplatit lze pouze předměty z drahých kovů, u nichž není pochybnost o jejich ryzosti, tzn., jsou označeny dle puncovního zákona  ryzostním a státním puncem a značkou výrobce a jejich množství nepřesáhne 15 g Au 14 kar nebo 100 g Ag 925/1000. Ryzost těchto předmětů je možno ověřit zkouškou na prubířském kameni.

6. Rovněž lze vykoupit a ihned proplatit drahé kovy, které byly ztaveny a jejich ryzost ověřena Puncovním úřadem. Slitek musí být uzavřen v neporušeném sáčku, zapečetěném Puncovním úřadem a musí být přiložen úřední nález. V tomto případě není množství omezeno podle bodu 5, ale podmínkou je pouze dostatečná finanční hotovost na výkupním místě.

7. V ostatních případech (neoznačené a neúplné předměty, zlomky různých ryzostí, větší množství, neověřené slitky apod.) vykupující převezme materiál od prodávajícího, po jeho kontrole a zvážení vyplní evidenční list výkupu DK, přičemž prodávající obdrží potvrzenou kopii tohoto evidenčního listu. Kovy jsou odeslány ke ztavení v sídle firmy Granát, d.u.v. a ověření ryzosti na expozituře Puncovního úřadu v Turnově. Doplněný originál evidenčního listu a kopie úředního nálezu se vrací na prodejnu a poté lze uskutečnit výkup.

8. Lhůta pro ztavení, ověření ryzosti a provedení výkupu činí max. 15 pracovních dnů s výjimkou celopodnikové dovolené, kdy se tato lhůta prodlužuje o délku dovolené.

9. Vykupující si vyhrazuje právo upravit výkupní ceny dle vývoje kurzu USD/Kč a dle ceny Au a Ag na světových trzích (fixing LME). Aktuální výkupní ceny musí být vyvěšeny na viditelném místě.

10. Uvedené výkupní ceny již zahrnují veškeré režijní náklady vykupujícího.

11. Celková výkupní cena se stanovuje propočtem podle zjištěného obsahu DK a je to cena konečná, tzn., že se z ní nestrhávají žádné srážky ani poplatky!!!

VÝKUP ČESKÉHO GRANÁTU

Vykupujeme za výhodné ceny surové české granáty. Výkup se provádí v sídle firmy (Výšinka 1409, Turnov) a na provozovně v Podsedicích (Podsedice 166, u silnice č. 15 Lovosice – Most).Opracovaný český granát (broušené kameny, fasetované kuličky apod.), se vykupuje pouze v Turnově po předchozí kontrole a vytřídění. Šperky s českými granáty se nevykupují!Výkup suroviny lze po dohodě vyřídit i poštou, tj. zasláním suroviny a osobních údajů na adresu: Granát, d.u.v. Turnov, Výšinka 1409, 511 01 Turnov Do odvolání vykupujeme pouze české granáty velikostní třídy E0, I. a II. – tj. od velikosti 4,0 mm výše!

Výkupní ceny suroviny českého granátu dle velikostních tříd:

Třída Sítová velikost (mm) Min. tloušťka (mm) Výkupní cena Kč/g
IV. 2,6 – 2,9 mm 2,6 mm 10 Kč/g
III. 3,0 – 3,9 mm 2,6 mm 25 Kč/g
II. 4,0 – 4,9 mm 3,0 mm 70 Kč/g
I. 5,0 – 5,9 mm 3,5 mm 200 Kč/g
E0 a větší Od 6,0 mm a více 4,5 mm 500 Kč/g

 

Cena u tříd I. a E0 se stanovuje dohodou dle kvality a tvaru zrn, vykupují se pouze kameny bez prasklin a závažných vad.

Platnost od 8. 4. 2024.

Kontakt:

Granát, d.u.v., Turnov
[email protected]
+420 481 357 319
+420 737 206 679

Provozovna Podsedice
Romana Běželová
[email protected]
+420 776 311 216


Podmínky pro výkup suroviny českého granátu od fyzických osob:

1. Tyto podmínky jsou závazné pro výkup suroviny českého granátu (dále jen surovina) v určených provozovnách firmy Granát, d.u.v., Turnov.

2. Vykupovaná surovina musí být důkladně vyprána vodou, vysušena a vytříděna (musí být odstraněny ostatní minerály a horniny).

3. Standardně se vykupuje surovina se sítovou velikosti kamenů od 2,6 mm a jejich minimální tloušťkou od 2,6 mm. Minimální množství suroviny pro výkup je 50 g, menší množství bude vykoupeno pouze v případě, že se jedná o surovinu II. třídy a větší.

4. Roztřídění suroviny sítováním (velikost kamenů) a egalizací (podle tloušťky kamenů) do jednotlivých tříd se provádí na počkání a je bezplatné.

5. Pověřený pracovník družstva provede předběžnou vizuální kontrolu a zjištění váhy suroviny. Z bezpečnostních důvodů nemůže být zákazník přítomen u třídění suroviny (při použití strojů).

6. Po vytřídění sepíše pověřený pracovník družstva s prodávajícím kupní smlouvu, nebo doklad o výkupu a zajistí proplacení peněz v hotovosti (u částek do 20 tis. Kč). Vyšší částky jsou vypláceny výhradně bankovním převodem na libovolný účet dle výběru prodávajícího.

7. Příjem suroviny je prováděn v pracovní dny v době od 6,00 do 12,00 hod ,výplata hotovosti do 13,30 hod. Toto časové omezení je nutné pro vyřízení výkupu během jednoho dne.

8. Aktuální výkupní ceny sdělí pověření pracovníci na požádání a budou vždy pro informaci na internetových stránkách. Výkupní ceny již zahrnují veškeré režijní náklady vykupujícího a nepodléhají žádným dalším poplatkům.

9. Výkup suroviny lze po dohodě vyřídit i poštou, tj. zasláním suroviny a osobních údajů na adresu Granát, d.u.v. Turnov, Výšinka 1409, 511 01 Turnov. Po vytřídění je zaslán prodávajícímu návrh kupní smlouvy a po vrácení podepsané smlouvy do sídla fy Granát je provedeno zaplacení suroviny bankovním převodem na účet dle dispozic prodávajícího.

10. Opracovaný český granát (broušené kameny, fasetované kuličky apod.), se vykupují pouze po předchozím vytřídění a dle dohody s prodávajícím.

V Turnově dne 1. 1. 2024.

 

VÝKUP VLTAVÍNOVÉ SUROVINY

Vykupujeme za výhodné ceny vltavíny pro šperkové zpracování (celistvé, nepoškozené kameny) o hmotnosti od 1g do 10g. Dále vykupujeme vltavínovou surovinu (poškozené kameny i zlomky) na broušení ve váze od 1g výše a minimální tloušťce materiálu od 5 mm. Výkup suroviny se provádí v sídle firmy v Turnově, v prodejně v Českých Budějovicích a prodejně v Českém Krumlově. Výkup suroviny lze po dohodě vyřídit i poštou, tj. zasláním suroviny a osobních údajů na adresu: Granát, d.u.v. Turnov, Výšinka 1409, 511 01 Turnov. Aktuální výkupní cena vltavínů se v závislosti na velikosti a kvalitě kamenů pohybuje od 100,- do 200,- Kč/g.

Kontakt pro bližší informace:

Martina Mislová
[email protected]
+420 481 357 319
+420 737 206 679

Podmínky pro výkup vltavínové suroviny od fyzických osob:

1. Tyto podmínky jsou závazné pro výkup vltavínové suroviny ve firmě Granát, d.u.v., Turnov.

2. Výkup suroviny se provádí v sídle firmy v Turnově a v prodejně v Českých Budějovicích.

3. Vykupuje se surovina pro šperkové zpracování (tj. celistvé, nepoškozené kameny se skulptací, vhodné k zasazení do šperků, o váze od 1 do 10 g) i surovina na broušení (poškozené kameny i zlomky o minimální tloušťce 5 mm). Vykupovaná surovina musí být důkladně vyprána vodou a vysušena.

4. Pověřený pracovník družstva provede kontrolu a roztřídění suroviny.

5. Po vytřídění vypíše pověřený pracovník družstva výkupní lístek a provede proplacení v hotovosti (u částek do 10 tis. Kč). U vyšších částek sepíše s prodávajícím kupní smlouvu a zajistí proplacení peněz dle dohody s prodávajícím. Částky nad 20 tis. Kč jsou placeny výhradně bankovním převodem na účet prodávajícího.

6. Aktuální výkupní ceny sdělí pověření pracovníci na požádání a budou vždy pro informaci na internetových stránkách.

7. Výkup suroviny lze po dohodě vyřídit i poštou, tj. zasláním suroviny a osobních údajů na adresu fy Granát, d.u.v. Turnov, Výšinka 1409, 511 01 Turnov. Po vytřídění je zaslán prodávajícímu návrh kupní smlouvy a po vrácení podepsané smlouvy do sídla fy Granát je provedeno zaplacení suroviny bankovním převodem na účet dle dispozic prodávajícího.

V Turnově dne 1. 1. 2024.