Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

prodávajícího, družstva Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov,

IČO: 00030091,

se sídlem: Výšinka 1409, 511 01 Turnov,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. Dr XVIII 390,

adresa pro doručování elektronické pošty: [email protected]

 

(dále jen „prodávající“) 

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu, umístěného na internetové adrese www.granat.cz.

 

 1. Úvodní ustanovení

 

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) prodávajícího, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupní smlouvy mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „internetový obchod“), který se nachází na adrese www.granat.cz (dále jen „webová stránka“). Tento internetový obchod je provozován prodávajícím.

 

  1. Kupující i prodávající se řídí příslušnou platnou právní úpravou, kupní smlouvou a Obchodními podmínkami. Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a že se s těmito Obchodními podmínkami podrobně seznámil a souhlasí s nimi.

 

  1. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.

 

  1. Kupující byl před uskutečněním objednávky dostatečným způsobem řádně a včas upozorněn na tyto Obchodní podmínky a měl možnost se s jejich celým zněním podrobně seznámit. 

 

 1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

 1. Kupní smlouvu lze prostřednictvím internetového obchodu uzavřít v českém jazyce. Obchodní podmínky a kupní smlouva jsou přístupné kupujícímu v českém jazyce.

  

 1. Základní pojmy

 

  1. Prodávající je právnickou osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné činnosti. 

 

  1. Kupující je osoba, která prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího kupuje zboží. Kupující může být pouze spotřebitel. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 

  1. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

  

 1. Objednávka a uzavření smlouvy

 

  1. Pro objednání zboží vloží kupující zboží do nákupního košíku a dále se řídí pokyny sdělenými v rámci nákupního procesu. Při zadávání objednávky volbou ze zobrazených možností a vyplněním si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení. 

 

  1. Kupující výslovně souhlasí s tím, že prodávající vylučuje aplikaci § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy.

 

  1. Po potvrzení údajů v objednávkovém formuláři bude kupující vyzván k zadání způsobu úhrady kupní ceny zboží a k volbě způsobu dodání zboží. 

 

  1. Po potvrzení volby způsobu úhrady kupní ceny zboží a potvrzení volby způsobu dodání zboží a před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněna kontrola a změna objednávky a dat, která do objednávky kupující vložil.

 

  1. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených občanským zákoníkem je ve smyslu ustanovení § 1726 občanského zákoníku vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

 

  1. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na potvrzovací tlačítko. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

 

  1. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů, uvedených v objednávkovém formuláři, tedy: obsah košíku, jméno a příjmení, telefon, email a doručovací adresa kupujícího, a dále způsob dodání a způsob úhrady kupní ceny zboží kupujícím, a dále potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami.

 

 1. Po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal.  Přílohou potvrzení jsou aktuální Obchodní podmínky prodávajícího.

 

  1. V případě, že při platbě ceny zboží nastala chyba, obdrží kupující e-mail, upozorňující na problém, který při provádění platby nastal, případně pokyn k provedení platby jiným způsobem.

 

 1. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, pokud se zboží již nevyrábí a/nebo jej prodávající nemá na skladě a/nebo zřejmé chyby v ceně zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude tato částka převedena zpět na účet, ze kterého byla zaplacena.

 

 1. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno potvrzení objednávky podle těchto Obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

 

 

 

 

 1. Kupující je povinen neprodleně oznámit prodávajícímu jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na plnění kupní smlouvy. Údaje uvedené kupujícím při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

  1. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než zabezpečené elektronické nebo písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

 

 1. Registrace uživatele a objednání bez registrace

 

  1. Na základě registrace kupujícího, provedené na webové stránce internetového obchodu (dále jen „registrace“) může kupující vstupovat do uživatelského rozhraní pro svůj profil, založený registrací (dále jen „uživatelský účet"). Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží v internetovém obchodě. 

 

  1. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací, nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a obezřetnost ohledně uchovávání těchto informací. Kupující je povinen užívat uživatelský účet osobně a není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 

 

  1. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. 

 

 1. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

 

 1. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek.

 

 1. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. Kupující může zboží objednat též bez registrace, přímo na webové stránce internetového obchodu.

 

 1. Informace o zboží a cenách, platební a doručovací podmínky

 

  1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek. 

 

  1. Ceny zboží jsou uvedeny jako konečné, kromě nákladů na doručení zboží.

 

  1. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 

 

 

  1. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

  1. Způsob úhrady kupní ceny se sjednává v kupní smlouvě. Kupní cenu zboží a cenu za dodání zboží lze uhradit kterýmkoliv ze způsobů uvedených v objednávkovém formuláři, na základě volby kupujícího.

 

  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit způsoby uvedenými ve formuláři. 

 

  1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

  1. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

  1. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb. 

 

  1. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. 

 

  1. Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím v objednávce.

 

  1. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení převzetí objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

  1. Kupujícímu bude zboží doručeno v obvyklé dodací době po uzavření kupní smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení doby doručení v době mimořádných akcí, svátků a zátěžových dob (př. Vánoce, Sv. Valentýn). O možném prodloužení doby doručení informuje předem prodávající na stránkách internetového obchodu.  

 

  1. Platí, že kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl vybranému přepravci údaje týkající se kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží, přičemž prodávající zboží před jeho dodáním na své náklady zabalí a označí způsobem dohodnutým v kupní smlouvě, případně způsobem obvyklým, odpovídajícím dohodnutému způsobu dodání a užívání. 

 

  1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

  1. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

  1. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán kupujícímu společně se zbožím. 

 

  1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

 1. Odstoupení od smlouvy

 

  1. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit.

 

  1. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů.
 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí.

 

  1. Přestože kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu, bere na vědomí, že lhůta pro odstoupení od smlouvy slouží k tomu, aby se mohl dostatečně seznámit s vlastnostmi zakoupeného zboží, a nelze ji chápat jako právo na výpůjčku zboží. 

 

  1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy 
 • o dodávce zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 

  1. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. VI. odst. 1 Obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu, a to na adresu sídla prodávajícího.

 

  1. Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese v případě odstoupení od smlouvy dle čl. VI. odst. 1 Obchodních podmínek kupující. Zboží zaslané prodávajícímu na dobírku nebude převzato.

 

  1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat oznámení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

 

  1. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na doručovací adresu prodávajícího, uvedenou v těchto Obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.

 

  1. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

  1. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho přijal, včetně nákladů na dopravu, v rozsahu čl. VI. odst. 11 Obchodních podmínek, a to stejným způsobem, jakým tyto prostředky přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

 

  1. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 

  1. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

  1. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

  1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 

  1. Veškerá ustanovení tohoto článku Obchodních podmínek se vztahují výhradně na odstoupení od kupní smlouvy, uzavřené se spotřebitelem.

 

 • Práva z vadného plnění - reklamace

 

 1. Vyskytla-li se u zakoupeného zboží vada, je kupující oprávněn vytknout vadu zboží v době do dvou let od převzetí zboží (§ 2165 odst. 1 občanského zákoníku).

 

 1. Při reklamaci musí kupující vadné zboží předložit a žádá-li výměnu vadného zboží za bezvadné nebo vrácení kupní ceny, musí předložit výrobek kompletní, s veškerým jeho příslušenstvím. Reklamaci nelze uplatnit v případě, kdy vada nastala v důsledku nesprávného použití či skladování zboží kupujícím nebo v případech, kdy kupující provedl na věci svévolné změny nebo úpravy. Prodávající neodpovídá ani za vady zboží způsobené vyšší mocí, jako jsou živelné pohromy a podobně. Za vady zboží nelze považovat stavy, vzniklé opotřebováním šperku při používání, viz čl. 12 Obchodních podmínek.

 

 1. Kupující uplatňuje reklamaci v sídle prodávajícího, na kterého se může obrátit i prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb či obdobným způsobem.

 

 1. Skutečnost, kdy bylo zboží zakoupeno, prokazuje kupující zejména příslušným prodejním dokladem nebo jiným prokazatelným způsobem.

 

 1. Kupující je povinen vytknout vadu zboží v době do dvou let od převzetí zboží, pokud na zboží, jeho obalu, návodu není uvedena doba delší. Nepodal-li kupující reklamaci včas, nemá nárok na kladné vyřízení reklamace.

 

 1. Prodávající je povinen reklamaci řádně prověřit a rozhodnout o ní pokud možno ihned, nejpozději však do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne řádného uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodne na delší lhůtě. Zpráva o tom, jak byla reklamace vyřízena, se podává zákazníkovi stejným způsobem, jak reklamaci podával, není-li písemně dohodnuto jinak.

 

 

 

 1. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, jakož i potvrzení o provedení opravy (odstranění vady zboží) a o době trvání opravy. Shledá-li prodávající uplatnění práv z odpovědnosti za vady nedůvodným, pak spolu se svým rozhodnutím o něm v reklamačním protokolu vrátí kupujícímu zboží, originál účtenky.

 

 1. Bude-li uplatnění práv z vad věci nedůvodné a prodávajícímu vzniknou z tohoto důvodu náklady, zejména na odborné posouzení vady či na právní zastoupení, má prodávající právo na jejich náhradu.

 

 1. Za odstranitelné se považují takové vady, jejichž odstraněním ve stanovené lhůtě neutrpí vzhled, funkce a jakost výrobku. Jde-li o odstranitelnou vadu má kupující právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady. Dále může kupující namísto odstranění vady požadovat výměnu zboží nebo týkají-li se vady jen součásti zboží, výměnu součásti zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Není-li to možné, může kupující odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněz. Dále může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, pokud neuplatnil jiné nároky.

 

 1. Jde-li o neodstranitelnou vadu, která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vad, může kupující podle své volby požadovat:

– výměnu vadného zboží nebo součásti zboží za bezvadné,

– odstoupení od kupní smlouvy a vrácení peněz,

– přiměřenou slevu z kupní ceny, pokud neuplatnil jiné nároky.

 

 1. Stejná práva má kupující, jde-li o vady odstranitelné, jestliže kupující nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady (po 2 jejich předchozích opravách stejného charakteru a výskytu) po opravě nebo pro větší počet vad a při neprovedení opravy ve lhůtě dohodnuté mezi Kupujícím a Prodávajícím.

 

 1. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se nevztahuje, zejména, nikoli však výlučně:
 2. a) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
 3. b) u věcí prodávaných za nižší kupní cenu na vady, pro které byla nižší kupní cena sjednána,
 4. c) jde-li o zboží použité za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,
 5. d) na vady, které vznikly:

– neodbornou opravou nebo jiným neodborným zásahem do charakteristiky zboží

– zásahem provedeným kupujícím, které kupující uskutečnil v rozporu se správnými pokyny uvedenými v návodu k používání zboží,

– užíváním, obsluze či údržbou zboží v rozporu s návodem k užívání, obsluze či údržbě zboží, popř. v záručním listě, anebo obecně známými pravidly pro užívání, obsluhu či údržbu zboží

– z důvodu vyšší moci,

– uchováváním, užíváním či skladováním zboží ve vlhkém, prašném či jinak nevhodném prostředí, zejména chemicky či fyzikálně agresivním, není-li prodávajícím či výrobcem zboží stanoveno jinak

– zaviněním kupujícího (např. mechanické poškození),

– vniknutím cizích látek do zboží

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Zde je příkladný výčet neuznávaných vad:

– změna odstínu barvy pokovení šperků vlivem prostředí,

– závady vzniklé běžným opotřebením,

– závady vzniklé nesprávným použitím šperků,

– mechanické poškození šperku,

– poškrábaný povrch šperku,

– kameny s viditelným poškrábáním,

– zlomené mechaniky u náušnic nad místem spoje,

– přetržení řetízků mimo místa spojů,

– ztráta části šperku.

 

 1. Jakost zboží při převzetí je upravena § 2161 odst. 1 občanského zákoníku. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí (§ 2169 odst. 2 občanského zákoníku). V ostatním výslovně neupraveném těmito podmínkami se práva a povinnosti stran vyplývající z vadného plnění zboží řídí občanským zákoníkem.

 

 

 • Řešení sporů

 

  1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

 

  1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce (ČOI), se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. 

 

 1. Ochrana osobních údajů

 

  1. Prodávající se řídí principy ochrany osobních údajů a bezpečné práce s daty v systému a dodržuje veškeré bezpečnostní IT standardy, nezbytné s ohledem na povahou činnosti, kterou prodávající vykonává. 

 

  1. Odpovídající bezpečnostní software je nainstalován na všech serverech využívaných provozovatelem internetového obchodu a na všech pracovních stanicích včetně notebooků.    

 

  1. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů na adrese www.granat.cz.

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

  1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

 

  1. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotografií, filmů, animací, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího. Kupujícímu koupí zboží od prodávajícího nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů či firemních log prodávajícího nebo dalších fyzických či právnických osob.

 

  1. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

 

  1. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

  1. Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

  1. Znění Obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

  1. Přílohou Obchodních podmínek je vzorový Formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

 

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.7.2024.